Loading...


Forum rules


OPŠTA PRAVILA FORUMA

Spisak i zaduženja moderatora

Pravila podforuma Filmovi:

  • Svaka Vaša tema mora da sadrži
    • Naziv filma (Godina)
    • Trailer (Youtube link)
    • Kratki sadržaj/Opis filma
    • IMDB Link filma
  • Pre otvaranje teme obavezno pogledajte i proverite Spisak Filmova, kako ne bi dolazilo do otvaranja već postojeće teme.

Announcements