Loading...


Forum rules


OPŠTA PRAVILA FORUMA

Spisak i zaduženja moderatora

Pravila podforuma Anime & Cartoons:

  • Svaka Vaša tema mora da sadrži
    • Naziv Anime-a (OD-DO)
    • Kratki sadržaj/Opis anime-a
    • MAL/IMDB Link anime-a (ako postoji)
    • Lista glavnih/najvažnijih likova
  • Pre otvaranje teme obavezno pogledajte i proverite Anime Listu, kako ne bi dolazilo do otvaranja već postojeće teme.

Announcements